Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Zbiory zadań

ZBIORY ZADAŃ dla liceum i zaawansowanych uczniów gimnazjum, rozwijają zainteresowania oraz pomagają w przygotowaniu do matury, konkursów i olimpiad geograficznych, studiów geograficznych itp., mogą też służyć jako uzupełnienie zeszytów ćwiczeń, a nawet je zastępować.

Dorota Bukowska, Paweł Wład, Geografia w gimnazjum. Sprawdziany. Klasy 1-3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2011 (ISBN: 978-83-02-11695-7). Objętość: 68 stron. Publikacja przygotowana specjalnie dla nauczycieli geografii w gimnazjum. Pozwala na rzetelne sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, dobre przygotowanie ich do konkursów geograficznych i egzaminu gimnazjalnego. Obejmuje 14 propozycji sprawdzianów odnoszących się do zakresu treści edukacji geograficznej w gimnazjum. Sprawdziany zawierają zadania różnego typu o niejednakowym stopniu trudności. Składają się w większości z zadań zamkniętych - tak, jak wymaga tego nowa formuła egzaminu gimnazjalnego (np. na dobieranie, z luką, wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz) oraz zadań otwartych.

Publikacja rozpowszechniana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Paweł Wład, Geografia – nowa matura. Zbiór 750 zadań skonstruowanych w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2005 (ISBN 83-89418-34-7). Objętość: 283 strony. Publikacja zawiera zadania zamknięte i otwarte z wszystkich działów geografii objętych podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej, w tym z kartografii, astronomii, geografii fizycznej ogólnej, geologii, geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej, geografii politycznej, zagadnień ochrony środowiska oraz z geografii Polski. Do zbioru zadań dołączona jest barwna mapa turystyczna Roztoczańskiego Parku Narodowego w skali 1:80 000. Do mapy tej odwołują się zadania z ostatniego rozdziału książki pt. „Zadania z mapą”. Załącznikiem do publikacji jest też płyta CD-ROM z odpowiedziami do wszystkich zadań, arkusze egzaminacyjne, informatory i biuletyny OKE.

Nakład wyczerpany

Paweł Wład, Geografia. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. Wydawnic-two Oświatowe ORTUS, Raszyn 2002 (ISBN 83-88310-18-6). Objętość: 264 strony. Uniwersalny zbiór zadań z geografii, mogący uzupełnić lub zastąpić zeszyty ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych oraz przygotować do matury, olimpiad geograficznych i innych egzaminów. Publikacja zawiera niemal wyłącznie zadania zamknięte. Są to zadania z wszystkich działów geografii objętych podstawą programową w szkole ponadgimnazjalnej, w tym z kartografii, astronomii, geografii fizycznej ogólnej, geologii, geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej, geografii politycznej, zagadnień ochrony środowiska oraz z geografii Polski. W ostatniej części znajdziemy odpowiedzi do zadań obliczeniowych, natomiast rozwiązania wszystkich zadań znajdują się w publikacji Wydawnictwa Oświatowego ORTUS, pt.: Geografia. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Nakład wyczerpany

Paweł Wład, Podstawy geografii. Uniwersalny zbiór zadań. Geografia fizyczna. Rzeszów, 2013. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci pliku pdf ok. 4,2 MB), objętości 220 stron, formatu A4. Jest to zestaw kilkuset zadań dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów i kandydatów na studia oraz przygotowujących się do konkursów i olimpiad geograficznych. Są to zadania o różnym stopniu trudności - od bardzo łatwych do skrajnie trudnych. Zadania te nadają się zarówno do celów ćwiczeniowych jak i sprawdzianów (niektóre z nich dzielą się na dwie równoległe grupy A i B). W końcowej części publikacji znajdują się odpowiedzi do zadań. Zbiór zadań jest uzupełniany, aktualizowany i udoskonalany na bieżąco.

Podgląd wybranych stron

Cena brutto 15,99 zł

Paweł Wład, Geografia. Zestaw sprawdzianów dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-24-X). Objętość: 112 stron, format A4. Zestawy zadań do działowych sprawdzianów osiągnięć z geografii w szkole ponadgimnazjalnej wraz z planem sprawdzianu i punktacją.

Nakład wyczerpany

Paweł Wład, Podstawy geografii. Zestaw sprawdzianów. Szkoła ponad-gimnazjalna. Rzeszów, 2013. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci pliku pdf ok. 1,5 MB), objętości 122 strony, formatu A4. Jest to drugie, zaktualizowane i poprawione wydanie popularnego Zestawu sprawdzianów dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony, wydanego przez Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-24-X). Zawiera gotowe zestawy zadań służące do przeprowadzenia sprawdzianów działowych z geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Zadania dzielone są na grupy A i B. Do każdego zestawu zadań dołączony jest szczegółowy plan sprawdzianu z punktacją. W końcowej części publikacji znajdują się odpowiedzi do zadań.

Podgląd wybranych stron

Cena brutto 12,30 zł

Dorota Karkosza, Paweł Wład, Zbiór zadań z geografii dla gimnazjum i liceum. Ziemia – środowisko przyrodnicze człowieka. Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Mielec 2001 (ISBN 83-912139-3-5). Objętość: 144 strony. Zawiera zadania z podstaw kartografii, astronomii, geografii fizycznej i geologii, a także ćwiczenia z mapą oraz krzyżówki. W ostatniej części znajdują się odpowiedzi do zadań.

Cena brutto 7,35 zł