Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

Seria LICEUM I TECHNIKUM

Seria dla LICEUM I TECHNIKUM obejmuje podręczniki dla uczniów wszystkich klas liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum w trzech wariantach: a) zakres podstawowy, b) zakres podstawowy z rozszerzonym (tzw. komplet), c) uzupełnienie do zakresu rozszerzonego, ponadto zeszyty ćwiczeń i zestaw sprawdzianów dla uczniów wszystkich klas dostosowane tematyką do podręczników, poradnik metodyczny dla nauczyciela oraz programy nauczania: zakres podstawowy i zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS/ Wydawnictwo Szkolne PWN.

Paweł Wład, Geografia. Nasz świat. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa - Łódź 2012 (ISBN 978-83-262-1193-5). Objętość: 246 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania geografii według podstawy programowej obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Treść podręcznika podzielona jest na trzy części: 1) Środowisko przyrodnicze człowieka (relacje między człowiekiem a jego środowiskiem przyrodniczym), 2) Człowiek mieszkańcem Ziemi (ludność i jej zróżnicowanie), 3) Człowiek gospodarzem Ziemi (aktualne problemy natury gospodarczej i społecznej na świecie).

(nakład wyczerpany)

Paweł Wład, Geografia. Nasz świat. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa - Łódź 2012 (ISBN 978-83-262-1655-8). Objętość: 112 stron. Zestaw zadań ćwiczeniowych dostosowanych tematyką do podręcznika Nasz świat, a jednocześnie zgodnych z podstawą programową obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013.

(nakład wyczerpany)

Paweł Wład, Nasz świat. Program nauczania geografii na IV etapie edukacyjnym (szkoła ponadgimnazjalna). Zakres podstawowy i rozszerzony. Objętość: 139 stron. Plik doc lub pdf ok. 1 MB. Jest to program nauczania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń Nasz świat. Stanowi jedną z koncepcji realizacji nowej podstawy programowej obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 r. Program składa się z dwóch części: I Założenia ogólne oraz II Realizacja programu. Część I ma charakter ramowy. Opisane są w niej cele ogólne, zadania szkoły, podział treści nauczania na moduły, działy i godziny lekcyjne oraz założone osiągnięcia ogólne i postawy uczniów. W Części II opisane są procedury osiągania celów programu, zasady kontroli i oceny osiągnięć uczniów oraz warunki realizacji programu. W załączniku znajdują się plan wynikowy oraz szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych dla zakresu podstawowego.
Paweł Wład, Geografia. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Raszyn 2002 (ISBN 83-88310-13-5). Objętość: 72 strony. Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej dostosowany do podstawy programowej z 1999 r., numer dopuszczenia: DKW-4015-41/01. Zawiera: cele edukacyjne, ogólne osiągnięcia uczniów, procedury osiągania celów, propozycje zajęć terenowych, metody kontroli i kryteria oceny osiągnięć uczniów, wykaz szczegółowych osiągnięć uczniów (plan wynikowy) z podziałem na moduły, działy, jednostki tematyczne oraz poziomy wymagań, opis warunków realizacji programu nauczania.
Paweł Wład, Geografia. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Raszyn 2002 (ISBN 83-88310-14-3). Objętość: 86 stron. Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej dostosowany do podstawy programowej z 1999 r., numer dopuszczenia: DKW-4015-42/01. Zawiera: cele edukacyjne, ogólne osiągnięcia uczniów, procedury osiągania celów, propozycje zajęć terenowych, metody kontroli i kryteria oceny osiągnięć uczniów, wykaz szczegółowych osiągnięć uczniów (plan wynikowy) z podziałem na moduły, działy, jednostki tematyczne oraz poziomy wymagań, opis warunków realizacji programu nauczania.
Paweł Wład, Geografia I. Bogactwo przyrodnicze Ziemi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Raszyn 2002 (ISBN 83-88310-15-1). Objętość: 192 strony. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 83/02) oraz dostosowany do programu nauczania w zakresie podstawowym (numer dopuszczenia: DKW-4015-41/01). Zawiera zagadnienia z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii w zakresie podstawowym. Zagadnienia te zaprezentowane są na przykładach ze świata i z Polski. Wydanie drugie (Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7446-501-4) zawiera 8-stronicowy dodatek z zadaniami do mapy turystycznej.
Paweł Wład, Geografia I. Bogactwo przyrodnicze Ziemi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony. Uzupełnienie zakresu podstawowego. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Raszyn 2002 (ISBN 83-88310-17-8). Objętość: 128 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 215/02) oraz dostosowany do programu nauczania w zakresie rozszerzonym (numer dopuszczenia: DKW-4015-42/01). Zawiera uzupełnienie zagadnień z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii w zakresie rozszerzonym. Zagadnienia te zaprezentowane są na przykładach ze świata i z Polski.
Paweł Wład, Geografia I. Bogactwo przyrodnicze Ziemi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Raszyn 2002 (ISBN 83-88310-19-4). Objętość: 320 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 83/05 i 215/05) oraz dostosowany do programów nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym (numery dopuszczenia: DKW-4015-41/01 i DKW-4015-42/01). Stanowi połączenie podręcznika zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego. Zawiera zagadnienia z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zagadnienia te zaprezentowane są na przykładach ze świata i z Polski.
Paweł Wład, Geografia I. Bogactwo przyrodnicze Ziemi. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-25-8). Objętość: 116 stron. Dostosowany do programów nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym (numery dopuszczenia: DKW-4015-41/01 i DKW-4015-42/01) oraz do podręczników o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii fizycznej ogólnej oraz podstaw astronomii, kartografii i geologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Odpowiedzi

Paweł Wład, Geografia II. Człowiek gospodarzem Ziemi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-20-7). Objętość: 240 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 16/03) oraz dostosowany do programu nauczania w zakresie podstawowym (numer dopuszczenia: DKW-4015-41/01). Zawiera zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej oraz geografii politycznej i ochrony środowiska w zakresie podstawowym. Zagadnienia te zaprezentowane są na przykładach ze świata i z Polski. W ostatniej części znajdują się podstawowe dane statystyczne dotyczące świata.
Paweł Wład, Geografia II. Człowiek gospodarzem Ziemi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony. Uzupełnienie zakresu podstawowego. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-21-5). Objętość: 120 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 27/03) oraz dostosowany do programu nauczania w zakresie rozszerzonym (numer dopuszczenia: DKW-4015-42/01). Zawiera uzupełnienie zagadnień z geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii politycznej i ochrony środowiska w zakresie rozszerzonym. Zagadnienia te zaprezentowane są na przykładach ze świata i z Polski. W ostatniej części znajdują się podstawowe dane statystyczne dotyczące Polski.
Paweł Wład, Geografia II. Człowiek gospodarzem Ziemi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-22-3). Objętość: 360 stron. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (numer dopuszczenia 16/03 i 27/03) oraz dostosowany do programów nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym (numery dopuszczenia: DKW-4015-41/01 i DKW-4015-42/01). Stanowi połączenie podręcznika zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego. Zawiera zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej oraz geografii politycznej i ochrony środowiska w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zagadnienia te zaprezentowane są na przykładach ze świata i z Polski.
Paweł Wład, Geografia II. Człowiek gospodarzem Ziemi. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS. Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-26-6). Objętość: 102 strony. Dostosowany do programów nauczania w zakresie podstawowym i rozszerzonym (numery dopuszczenia: DKW-4015-41/01 i DKW-4015-42/01) oraz do podręczników o tym samym tytule. Zawiera zadania ćwiczeniowe z geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej oraz geografii politycznej i ochrony środowiska w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Odpowiedzi

Paweł Wład, Geografia. Zestaw sprawdzianów dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-24-X). Objętość: 112 stron, format A4. Zestawy zadań do działowych sprawdzianów osiągnięć z geografii w szkole ponadgimnazjalnej wraz z planem sprawdzianu i punktacją.
Paweł Wład, Podstawy geografii. Zestaw sprawdzianów. Szkoła ponadgimnazjalna. Rzeszów, 2013. Publikacja elektroniczna (e-book w postaci pliku pdf ok. 1,5 MB), objętości 122 strony, formatu A4. Jest to drugie, zaktualizowane i poprawione wydanie popularnego Zestawu sprawdzianów dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony, wydanego przez Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-24-X). Zawiera gotowe zestawy zadań służące do przeprowadzenia sprawdzianów działowych z geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Zadania dzielone są na grupy A i B. Do każdego zestawu zadań dołączony jest szczegółowy plan sprawdzianu z punktacją. W końcowej części publikacji znajdują się odpowiedzi do zadań.
Paweł Wład, Geografia. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Stara Iwiczna 2003 (ISBN 83-89418-23-1). Objętość: 164 strony. Zawiera materiały przydatne w procesie nauczania: plan pracy dydaktycznej (plan wynikowy) wg programów nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym (numer DKW-4015-41/01) i rozszerzonym (DKW-4015-42/01), opis wybranych metod nauczania, wskazówki dotyczące oceniania oraz odpowiedzi do zadań zawartych w publikacji Wydawnictwa Oświatowego ORTUS, pt.: Geografia. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony.